Veiligheidsplan

Bestanden: 
BijlageGrootte
PDF icon Veiligheidsplan 2018 def.pdf1.73 MB

Gemeente Tubbergen: Tijdelijk verkeersbesluit voor houden van een kerstmarkt in Geesteren.

Zaak APV-2018-0342

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen neemt een tijdelijk verkeersbesluit. Hierna is aangegeven om welke maatregelen het gaat, hoe ze worden uitgevoerd en welke overwegingen hieraan ten grondslag liggen.

Het besluit:

1. Door plaatsing van borden Cl uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), de volgende wegen en wegvakken in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.

 1. Dorpsstraat tussen Zurinkstraat en Langeveenseweg;
 2. Langeveenseweg tussen de Dorpsstraat en de Zekhuisstraat.

2. door plaatsing van borden C2 en C3 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het volgende wegvak in één richting te sluiten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.

 1. Pastoor Cramerstraat;
 2. Wesselinkstraat;
 3. Schotboersweg (m.u.z. van lijnbus).

3. door plaatsing van borden El uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het volgende wegvak het parkeren te verbieden

 1. Pastoor Cramerstraat;
 2. Wesselinkstraat;
 3. Broenenstraat, voor zover gelegen tussen de Dorpstraat en de Pastoor Cramerstraat;
 4. Zurinkstraat, voor zover gelegen tussen de Dorpsstraat en Pastoor Cramerstraat;
 5. Huyerenseweg, voor zover gelegen tussen de Dorpstraat en de Zouavenstraat;
 6. Zouavenstraat.

4. In de bijlage is de situatie te zien waarop het verkeersbesluit betrekking heeft.

Waar (en waarom) willen wij de maatregelen nemen ?

Activiteiten Vereniging Geesteren heeft vergunning aangevraagd voor het houden van een kerstmarkt op zondag 9 december 2018. Daarom vinden wij dat dit evenement de tijdelijke behoefte doet ontstaan om verkeersmaatregelen te treffen.

Hoe gaan wij de maatregelen uitvoeren?

Door het plaatsen van de volgende verkeersborden en afzethekken; Op zondag 9 december 2018;

 • afzethek met bord C01 op de hoek Dorpsstraat/Zurinkstraat;
 • afzethek met bord C01 op de hoek Dorpstraat/Langeveenseweg.
 • afzethek met bord C01 op de hoek Langeveenseweg/Zekhuisstraat.

Door het plaatsen van borden van éénrichtingsweg.

 • CO3 op de hoek Denekamperweg/Schotboersweg;
 • 002 op de hoek Langeveenseweg/Schotboersweg.
 • Met onderbord " uitgezonderd lijndiensten

De lijndienst van Syntus zal op zondag 9 december 2018 gebruik maken van de omleidingsroute (zie bijlage 1 in rood) Schotboersweg, Langeveenseweg, Randweg en Vincenweg.

De wettelijke regels
Een verkeersbesluit moet voldoen aan wettelijke regels. In dit geval nemen wij het besluit op grond van de Wegenverkeerswet 1994.

De volgende artikelen (of onderdelen ervan) zijn van belang:

 • Artikel 2, lid 1: De krachtens deze wet gestelde regels kunnen strekken tot:
  • het verzekeren van de veiligheid op de weg.
  • het beschermen van weggebruikers en passagiers.
  • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan.
 • Artikel 15, lid 1: De plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

In artikel 2 is de grondslag voor het verkeersbesluit vermeld. Op grond van artikel 15 is de verplichting tot het nemen van dit besluit geregeld. De gemeente Tubbergen is op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegd gezag voor het nemen van het besluit.

Advies politie
In het "Besluit administratieve bepalingen voor het wegverkeer" (artikel 24 BABW) staat dat wij over dit besluit overleg moeten voeren met de politie. Wij hebben de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente, om advies gevraagd. Hij bracht over dit verkeersbesluit een positief advies uit.

Bezwaar
Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen. Dat kan schriftelijk aan:

Een bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn en moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant. [bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant vindt plaats op 1 november 2018].

Wie een bezwaarschrift indient kan een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle om een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vordert. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening worden door de rechtbank griffierechten in rekening gebracht.

Tubbergen, 18 oktober 2018.

namens burgemeester en wethouders van Tubbergen, Teamcoach Openbare Ruimte

aanhangsel

LET OP: KOPIEHOUDERS EN TEKST MEDEDELING IN HUIS-AAN-HUIS BLAD NIET PUBLICEREN IN DE STAATSCOURANT!

Tekst publicatie mededeling in "Op en Rond de Essen", opnemen in de rubriek: BESLUITEN, BEZWAAR MOGELIJK

Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders hebben een of meer verkeersbesluiten genomen. Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant, te vinden op https://zoek.officielebekendmakinoen.nl/zoeken/staatscourant. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de datum van de publicatie in de Staatscourant bezwaar maken tegen een verkeersbesluit bij burgemeester en wethouders:

Waar?                  Wat houdt het besluit in?

Geesteren Op zondag 9 december 2018 worden gedeeltes van de Dorpsstraat, Zuurinkstraat, Vriezenveenseweg en Langeveenseweg afgesloten voor alle verkeer. Tevens wordt aan de Schotboersweg, Pastoor Cramerstraat en Wesselinkstraat één richtingsverkeer ingesteld. Tevens wordt er een éénzijdigparkeerverbod ingesteld aan de Pastoot Cramerstraat, Wesselinkstraat, Zouavenstraat en op een gedeelte van de Huyerensewegweg in verband met de Kerstmarkt.